Zprávy z Valné hromady

10.03.2010 15:51

Dne 26.2.2010 se konala volební Valná hromada, kde se sešlo 56 členů a 6 hostů. Na začátku byla uctěna památka členky T.J. Ludmily Kornouškové. Valnou hromadu zahájil starosta Jiří Mastník a následně se řízení celé VH ujal Stanislav Šikola. 

Zprávu o činnosti výboru přednesl Tomáš Pavlata a poté následovaly zprávy o činnosti jednotlivých odborů - tj. florbal, cvičení žen, wellnes tým, společenský odbor, pěvecký sbor, ochotnické a loutkové divadlo. Zprávy jsou písemně zpracovány a uloženy.  

Zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2009 přednesl předseda komise bratr Zdeněk Daníček. Zpráva o hospodaření je také zpracována a uložena. 

Plán činnosti na rok 2010 nebyl komentován. Všem účastníkům byl rozdán přehled plánovaných akcí na tento rok a stejný plán je i součástí těchto webových stránek, kde si každý návštěvník může najít nejbližší akci a také se v novinkách dozvědět o jejím průběhu a zhodnocení. 

Tato VH byla volební a na funkci starosty byl opětovně navržen br. Jiří Mastník, neboť nebyl žádný jiný  protikandidát – pro jeho zvolení hlasovalo 55 přítomných, 1 hlas byl proti – br. Mastník Jiří byl tímto zvolen na funkci starosty T.J. pro další funkční období.

Ze stávajícího výboru odstoupila pouze sestra Jiřina Stránská, přes výzvu na sokolských webových stránkách na doplnění výboru se za nového kandidáta přihlásila pouze sestra Hana Jarešová – kandidátka nově navrženého výboru T.J. byla tedy následující: Brožek Pavel, Daníčková Markéta, Havrda Jiří ing., Jarešová Hana, Kopecký Miroslav, Krejsa Jaroslav,Pavlata Tomáš, Šikola Stanislav, Šilhán Jiří st., Štěpánová Alena JUDr. Další návrh na členy výboru nebyl v průběhu VH předložen, všichni výše jmenovaní byli do výboru T.J. jednomyslně zvoleni. Revizní komise je navržena a zvolena v následujícím složení: Daníček Zdeněk, Mastníková Marie, Šikolová Helena.

Valná hromada bere rovněž na vědomí jmenování náčelníka a náčelnice T.J.: Havrda Jiří ing., Líbalová Zdena Mgr. Dále proběhla volba delegátů T.J. na župní VH, která se bude konat 10.4.2010 v huntířovské sokolovně – navrženi byli br. Šilhán Jiří st. a br. Mastník Jiří – jmenovaní byli jednomyslně zvoleni. Jako vyslanec do výboru Župy Jizerské byl navržen a jednomyslně schválen nově zvolený starosta T.J. br. Mastník Jiří.

V diskusi byla zmíněna informace o provozu rolby na úpravu lyžařských stop – bylo najeto 177 km, provoz a údržbu zajišťují Pavlatovi, na nákup benzinu přispěl SDH, T.J. Sokol, Šilhánovi a Brožek P. Byla vznesena kritika, že stopa je občas ničena občany a jízdou koňmi. Dále bratr Hušek (Sokol Skuhrov) – popřál naší T.J. do dalších let hodně úspěchů a připomněl vzájemnou dobrou spolupráci při Přespolním běhu a Setkání mistrů Libereckého kraje. Sestra Jiřina Rybáková – pozdravila Valnou hromadu jménem zastupitelstva obce, popřála hodně úspěchů, vyslovila potěšení, že veřejnou sbírkou mezi občany včetně příspěvku od OÚ Skuhrov se podařilo dokončit opravu a nátěr fasády sokolovny, podle možností obce přislíbila finanční podporu i do dalších let. Sestra Řeháková  (starostka župy Jizerské) – pozdravila VH a poděkovala za činnost jménem župy Jizerské. Bratr Pavel Šikola – připomněl zásluhy starších členů, kteří v dnešní době sice již nejsou činní, ale kteří v minulosti odvedli veliký kus práce (např. při přístavbě sokolovny).

Více informací se dozvíte u zastupitelů naší jednoty a na vyžádání je možné nahlédnout do zpráv, které byly předloženy a předneseny jednotlivými zástupci T.J. Sokol.

Zdar!

—————

Zpět